Friday, 01 December 2017 15:05

ስልጣንና ተግባራት

  • Print
  • Email

የፕሬዚዳንቱ ሥልጣንና ተግባር

 

. የሕዝብ ተወካዮችን ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዓመታዊ የጋራ ስብሰባ ይከፍታል።

. በዚህ ሕገ መንግሥት መሰረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያጸደቃቸውን ሕጎችና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች በነጋሪት ጋዜጣ ያውጃል።

. ሀገሪቷን በውጭ ሀገሮች የሚወክሉትን አምባሳደሮችና ሌሎች መልዕክተኞች በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት ይሾማል።

. የውጭ ሀገር አምባሳደሮችንና የልዩ መልዕክተኞችን የሹመት ደብዳቤ ይቀበላል።

. በሕግ መሰረት ኒሻኖችና ሽልማቶችን ይሰጣል።

. በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕግ በተወሰነው መሰረት ከፍተኛ የውትድርና ምዕረጎችን ይሰጣል።

. በሕግ መሰረት ይቅርታ ያደርጋል።

Leave a comment